• 12728876 1022135581159090 3437543468417024470 n
  • 12696054 923392464405420 234532811 n
  • 12696230 923392401072093 610622575 n
  • 555

                            การชำระเงินล่วงหน้า

นื่องจากหน้า High Season มีลูกค้าจำนวนมากมาติดต่อเช่ารถเราจึงมีความจำเป็นในการเก็บ

ค่ามัดจำของลูกค้าเพื่อเป็นการจองรถไว้ ให้ลูกค้า โดยคิดค่ามัดจำ 30 % เปอร์เซ็นต์ ต่อทริป

ส่วนที่เหลือหลังจากเสร็จงานจ่ายให้ที่คนขับรถ ท่านสามารถโอนมาที่

                                              logo

                                         ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 114-2-48469-9

                                                             นาย วัชระ สมอินทร์

                         หรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมคุณบอย 087-3028995